هودی ضخیم خزدار توکرکی M

  • سايز١: پهنا:٣٤/قد:٣٤/استين:٢٨
  • سايز٢: پهنا:٣٧/قد:٣٩/استين:٣٣
  • سايز٣: پهنا:٤٠/قد:٤٤/استين:٣٨
  • سايز٤: پهنا:٤١/قد:٥٠/استين:٤٣