صندل گلادیاتور

 • ❌سايزبندي : ٢٦-٣٧❌
 • ❌سانت هاي زده شده اندازه كف صندل است كه پا بايد ١-٢سانت كوچيكتر از كف صندل باشد ❌
 • سايز ٢٦: ١٦سانت
 • سايز ٢٧: ١٦/٥سانت
 • سايز ٢٨: ١٧/٥سانت
 • سايز ٢٩: ١٨سانت
 • سايز ٣٠: ١٨/٥سانت
 • سايز ٣١: ١٩سانت
 • سايز ٣٢: ١٩/٥سانت
 • سايز ٣٣: ٢٠سانت
 • سايز ٣٤: ٢٠/٥سانت
 • سايز ٣٥: ٢١سانت
 • سايز ٣٦: ٢١/٥سانت
 • سايز ٣٧: ٢٢سانت