صندل کبریتی

 • ❌اندازه های داخل کفشه❌
 • سايز٢٢: ١٤سانت
 • سايز٢٣: ١٤/٥سانت
 • سايز٢٤: ١٥سانت
 • سايز٢٥: ١٥/٥سانت
 • سايز٢٦: ١٦سانت
 • سايز٢٧: ١٦/٥سانت
 • سايز٢٨: ١٧سانت
 • سايز٢٩: ١٧/٥سانت
 • سايز٣٠: ١٨سانت
 • سايز٣١: ١٨/٥سانت
 • سايز٣٢: ١٩سانت
 • سايز٣٣: ١٩/٥سانت
 • سايز٣٤: ٢٠/٥سانت
 • سايز٣٥: ٢١سانت
 • سايز٣٦: ٢١/٥سانت
 • سايز٣٧: ٢٢/٥سانت