صندل ویکتوریا

 • ❌اندازه هايي كه خورده سانت داخل كفشه❌
 • پاي بچه روي يه صفحه كاغذي بذاريد و شصت و پاشنه پا رو علامت بزنيد و فاصله دو نقطه رو با متر اندازه بزنيد اندازه بدست اومده رو با اندازه هاي ما مقايسه كنيد
 • سايز٢٢: ١٤سانت
 • سايز٢٣: ١٥سانت
 • سايز٢٤: ١٥/٥سانت
 • سايز٢٥: ١٦سانت
 • سايز٢٦: ١٦/٥سانت
 • سايز٢٧: ١٧سانت
 • سايز٢٨: ١٧/٥سانت
 • سايز٢٩: ١٨سانت
 • سايز٣٠: ١٨/٥سانت
 • سايز٣١: ١٩/٥سانت
 • سايز٣٢: ٢٠سانت
 • سايز٣٣: ٢٠/٥سانت
 • سايز٣٤: ٢١سانت
 • سايز٣٥: ٢١/٥سانت
 • سايز٣٦: ٢٢سانت
 • سايز٣٧: ٢٢/٥سانت