ست فراری

  • سایز۴۰:پهنا:۳۰/قد:۴۰/آستین:۳۴/شلوار:۵۲
  • سایز۴۵:پهنا:۳۳/قد:۴۵/آستین:۳۸/شلوار:۶۳
  • سایز۵۰:پهنا:۳۵/قد:۵۰/آستین:۴۲/شلوار۷۱