بوت ورنی

 • ❌سايزبندي : ٣١-٣٦❌
 • ❌سايز٣١تا٣٦يه نوار قهوه اي دور بوت دارد❌
 • سايز٣١:
 • داخل بوت:١٩/٥سانت//زيربوت:٢٢سانت
 • سايز٣٢:
 • داخل بوت:٢٠/٥سانت//زيربوت:٢٣سانت
 • سايز٣٣:
 • داخل بوت:٢١سانت//زيربوت:٢٤سانت
 • سايز٣٤:
 • داخل بوت:٢٢سانت//زيربوت:٢٤/٥سانت
 • سايز٣٥:
 • داخل بوت:٢٣سانت//زيربوت:٢٥سانت
 • سايز٣٦:
 • داخل بوت:٢٣/٥سانت//زيربوت:٢٥/٥سانت