بوت بالدار

 • ❌سايزبندي : ٢٥-٣٦❌
 • بالها قابل جدا شدن ميباشد
 • سايز٢٥: به پاي ١٥/٥سانت ميخوره
 • سايز٢٦: به پاي ١٦/٥سانت ميخوره
 • سايز٢٧: به پاي ١٧/٥سانت ميخوره
 • سايز٢٨: به پاي ١٨سانت ميخوره
 • سايز٢٩: به پاي ١٩سانت ميخوره
 • سايز٣٠: به پاي ١٩/٥سانت ميخوره
 • سايز٣١: به پاي ٢٠سانت ميخوره
 • سايز٣٢: به پاي ٢٠/٥سانت ميخوره
 • سايز٣٣: به پاي ٢١سانت ميخوره
 • سايز٣٤: به پاي ٢٢سانت ميخوره
 • سايز٣٥: به پاي ٢٣سانت ميخوره
 • سايز٣٦: به پاي ٢٣/٥سانت ميخوره