بوت اکلیل درشت خرگوشی

 • سايز٢٦:
 • داخل بوت:١٦سانت//زيربوت:١٧/٥سانت
 • سايز٢٧:
 • داخل بوت:١٧سانت//زيربوت:١٨سانت
 • سايز٢٨:
 • داخل بوت:١٨سانت//زيربوت:١٩سانت
 • سايز٢٩:
 • داخل بوت:١٨/٥سانت//زيربوت:١٩/٥سانت
 • سايز٣٠:
 • داخل بوت:١٩سانت//زيربوت:٢٠سانت
 • سايز٣١:
 • داخل بوت:١٩/٥سانت//زيربوت:٢٠/٥سانت